Dofinansowanie UE

GRADIUS TOMASZ DĘBIEC
realizuje projekt WDG-SPE.03.2022/059
 

w ramach projektu grantowego
„SPEKTRUM.  Pomorski  System  Usług Doradczych” dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy w efekcie otrzymanego wsparcia w zakresie doradztwa specjalistycznego i wprowadzenia zmian organizacyjno-procesowych.

Wartość projektu: 55 731,30 PLN (całkowity koszt realizacji, w tym kwalifikowane 45 310,00 PLN), w tym

dofinansowanie z budżetu środków Funduszy Europejskich: 22 655,00 PLN.

Informujemy, iż w ramach prowadzonego postępowania nr 1/2022/GRADIUS w dniu 11.07.2022 r. dokonano wyboru Wykonawcy.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:  R&D PROJECT Sp. z o.o., ul. Mikołaja Gomółki 2, 80-279 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2022/GRADIUS. Oferta została uznana za spełniającą wszystkie wymagania dotyczące oferenta i przedmiotu oferty oraz  kryteria wyboru. W ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta i tym samym otrzymała 100 pkt, ofertę złożono na kwotę: 244 770,00 PLN Brutto.

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu pt. „Prace B+R zmierzające do opracowania systemu prowadzenia prac konserwacji i/lub napraw konstrukcji do eksploatacji zasobów mórz i pojazdów, jednostek pływających z wykorzystaniem techniki laserowej”

zapraszamy do złożenia oferty na:

Opracowanie i wykonanie stanowiska badawczego wraz z przeprowadzeniem badań.

Więcej informacji znajdą Państwo w dołączonej dokumentacji poniżej:

Informujemy, że oferty w ramach niniejszego postępowania można składać do 11.07.2022 roku do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe opublikowano pod adresem: http://gradius.pl/dofinansowanie-ue/

Kontakt w sprawie niniejszego postępowania pod adresem: t.debiec@gradius.pl

Dokumenty do pobrania

Realizowane projekty

Tytuł projektu: Prace B+R zmierzające do opracowania systemu prowadzenia prac konserwacji i/lub napraw konstrukcji do eksploatacji zasobów mórz i pojazdów, jednostek pływających z wykorzystaniem techniki laserowej.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie projektu „µGranty B + R dla przedsiębiorstw”, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 200 000,00 PLN

Dofinansowanie w ramach Grantu: 170 000,00PLN

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest opracowanie demonstratora laserowego systemu czyszczenia powierzchni elementów konstrukcyjnych platform wiertniczych i jednostek pływających, który będzie służył do prowadzenia prac konserwacji i napraw konstrukcji offshore oraz jednostek pływających. Projekt powinien zakończyć się osiągnięciem VI poziomu gotowości technologicznej.

Planowane efekty

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie:

  • stanowisko badawcze do określania wpływu parametrów pracy głowicy lasera i modułu pozycjonowania lasera względem obrabianej powierzchni
  • wyniki badań określające zależność wpływu jakości powierzchni przeznaczonej do czyszczenia na parametry sterowania laserem (czas impulsu, częstotliwość impulsów, odległość soczewki od czyszczonej powierzchni) oraz parametrów procesowych obróbki laserowej (m.im. kątów roboczych wiązki, ścieżki przejścia) w funkcji kształtu obrabianej powierzchni
  • model empiryczny wiążący parametry prowadzenia procesu obróbki laserowego czyszczenia z parametrami powierzchni przed i po obróbce.